IMG 20240221 WA0002W rozgrywkach rywalizowały dziewczęta i chłopcy. Do zawodów zgłosiły się tylko dwie drużyny. Nasze dziewczęta po zaciętym meczu uległy 1:2 w setach SP nr 4 z Krasnegostawu i zajęły tym samym II miejsce w powiecie. Nasi chłopcy po wyrównanym meczu o I miejsce także ulegli 0:2 w setach zawodnikom z „czwórki” i również zajęli II miejsce.

20240220 113933Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w naszej szkole

CIKW imieniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej zachęcamy do zapoznania się z nową edycją poradnika dla rodziców i nauczycieli „Klikam z głową”. Poradnik zawiera informacje o zagrożeniach jakie niesie internet wobec użytkowników nowoczesnych technik komunikacyjnych oraz przedstawia sposoby bezpiecznego poruszania się w sieci. Jednocześnie serdecznie zapraszamy na bezpłatne, otwarte webinaria "Klikam z głową" dla uczniów klas 1-3, 4-6 i 7-8. Poradnik oraz szczegółowe informacje wraz z harmonogramem znajdują się w załącznikach poniżej. Informacje o działaniach UKE dostępne również na stronie cik.uke.gov.pl.

https://cik.uke.gov.pl/aktualnosci-cik/klikam-z-glowa-poradnik-dla-rodzicow-i-nauczycieli,41.html

 

20240219 085900Skorzystaliśmy z oferty Warszawskiego Instytutu Bankowości i wzięliśmy udział w zajęciach na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 16 i 19 lutego uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w webinarium „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, uzyskali, a niektórzy pogłębili wiedzę o tym, jak:

- zbudować bezpieczne hasło i jak je zapamiętać,

- zadbać o nasze zdjęcia w sieci,

- zabezpieczyć swój smartfon,

- bezpiecznie korzystać z Internetu?

20240216 095955„Ucz się z dnia wczorajszego, żyj dniem dzisiejszym, pokładaj nadzieję w tym co jutro i nigdy nie przestawaj zadawać pytań” – to słowa Alberta Einsteina, które mogłyby stać się mottem na każdy dzień.

rek2024

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Szkole Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej
w roku szkolnym 2024/2025

 

 

Na podstawie ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1082  z poźn. zm.) oraz Statutu Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej ustala się co następuje:

 

                                                     I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej.
 2. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas I szkoły podstawowej.

§ 2

 1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci urodzone w 2017 roku, a także dzieci 6 – letnie urodzone w 2016 roku i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 2. Warunkiem przyjęcia do szkoły podstawowej dziecka jest obowiązek odbycia wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 3. Podanie do dyrektora w sprawie przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej stanowi załącznik nr 2 (dzieci z obwodu szkoły) i załącznik nr 3 (dzieci spoza obwodu szkoły) niniejszego regulaminu.

§ 3

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci:

 1. z urzędu – zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej
 2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie (załącznik nr 1)

§ 4

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej,

§ 5

 1. Terminy składania dokumentów do klasy I szkoły podstawowej:
 2. podanie o przyjęcie – od 4 marca 2024 do 22 marca 2024 r.
 3. ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły podstawowej – do 15 kwietnia 2024
 4. Na szczególnie uzasadnioną prośbę rodziców ostateczna decyzję o przydziale do klasy podejmuje dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z wychowawcami klas.

§ 6

 1. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną ds. rekrutacji w szkole podstawowej.
 2. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby:
 3. pedagog/psycholog,
 4. wychowawcy klas,
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 6. ogłoszenie zasad rekrutacji w przedszkolu/oddziale przedszkolnym,
 7. zebranie podań o przyjęcie do szkoły,
 8. ustalenie składu osobowego oddziałów (liczba uczniów nie może przekraczać 25, procedury i kryteria tworzenia zespołów klas pierwszych załącznik nr 4)
 9. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 14 dni.
 10. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym stronom.
 11. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

 

                                                        II. Postanowienia końcowe

       

§ 7

 1. O liczbie oddziałów i liczbie uczniów decyduje organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2. Listy klas I z nazwiskami uczniów podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach szkoły najpóźniej do 28 sierpnia 2024