ARKUSZ ZALICZEŃ
UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O KARTĘ
ROWEROWĄ 
 
Imię i nazwisko ucznia ................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia .........................................................................  Klasa .........   

Szkoła Podstawowa w ………......................................................................................
  
Adres zamieszkania ucznia ..........................................................................................
      
LP   Podpisy rodziców, nauczycieli lub innych upoważnionych osób. Uwagi
1

Opinia nauczyciela (wychowawcy) na podstawie zachowań ucznia.

 

 

 

 

2

Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na wydanie karty rowerowej

 

 

 

 

3

Wiadomości teoretyczne

 

 

 

 

4

Obsługa techniczna roweru

 

 

 

 

5.

Umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego

 

 

 

 

6

Pomoc przedlekarska

 

 

 

 
 
 
Kartę rowerową  wydano w szkole dnia ................................................... 
   
                                                                                           DYREKTOR SZKOŁY
                                                                                              
                                                                                       ...............................................
                                                                                                (pieczęć, podpis)