CIKW imieniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej zachęcamy do zapoznania się z nową edycją poradnika dla rodziców i nauczycieli „Klikam z głową”. Poradnik zawiera informacje o zagrożeniach jakie niesie internet wobec użytkowników nowoczesnych technik komunikacyjnych oraz przedstawia sposoby bezpiecznego poruszania się w sieci. Jednocześnie serdecznie zapraszamy na bezpłatne, otwarte webinaria "Klikam z głową" dla uczniów klas 1-3, 4-6 i 7-8. Poradnik oraz szczegółowe informacje wraz z harmonogramem znajdują się w załącznikach poniżej. Informacje o działaniach UKE dostępne również na stronie cik.uke.gov.pl.

https://cik.uke.gov.pl/aktualnosci-cik/klikam-z-glowa-poradnik-dla-rodzicow-i-nauczycieli,41.html

 

20240219 085900Skorzystaliśmy z oferty Warszawskiego Instytutu Bankowości i wzięliśmy udział w zajęciach na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 16 i 19 lutego uczniowie klas VII i VIII uczestniczyli w webinarium „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”, uzyskali, a niektórzy pogłębili wiedzę o tym, jak:

- zbudować bezpieczne hasło i jak je zapamiętać,

- zadbać o nasze zdjęcia w sieci,

- zabezpieczyć swój smartfon,

- bezpiecznie korzystać z Internetu?

image 66W październiku 2023 roku uczniowie klasy III przystąpili do klasowego konkursu czytelniczego pod hasłem „Pożeracze książek”. Jego celem było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania czasu wolnego oraz kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

20240216 095955„Ucz się z dnia wczorajszego, żyj dniem dzisiejszym, pokładaj nadzieję w tym co jutro i nigdy nie przestawaj zadawać pytań” – to słowa Alberta Einsteina, które mogłyby stać się mottem na każdy dzień.

image 5626 stycznia w Gminnym Centrum Kultury w Siennicy Nadolnej nagrodzono uczestników konkursu na „Tradycyjną Ozdobę Bożonarodzeniową”. Nagrody odebrali: Hana Łapąg (II miejsce) i Leon Mróz (wyróżnienie) z klasy II, Patrycja Karpińska (I miejsce) i Aleksander Kasprzak (wyróżnienie) z klasy IV oraz Lena Zych z klasy V.

rek2024

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w Szkole Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej
w roku szkolnym 2024/2025

 

 

Na podstawie ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1082  z poźn. zm.) oraz Statutu Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej ustala się co następuje:

 

                                                     I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej.
 2. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas I szkoły podstawowej.

§ 2

 1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci urodzone w 2017 roku, a także dzieci 6 – letnie urodzone w 2016 roku i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 2. Warunkiem przyjęcia do szkoły podstawowej dziecka jest obowiązek odbycia wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 3. Podanie do dyrektora w sprawie przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej stanowi załącznik nr 2 (dzieci z obwodu szkoły) i załącznik nr 3 (dzieci spoza obwodu szkoły) niniejszego regulaminu.

§ 3

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci:

 1. z urzędu – zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej
 2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie (załącznik nr 1)

§ 4

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej,

§ 5

 1. Terminy składania dokumentów do klasy I szkoły podstawowej:
 2. podanie o przyjęcie – od 4 marca 2024 do 22 marca 2024 r.
 3. ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły podstawowej – do 15 kwietnia 2024
 4. Na szczególnie uzasadnioną prośbę rodziców ostateczna decyzję o przydziale do klasy podejmuje dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z wychowawcami klas.

§ 6

 1. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną ds. rekrutacji w szkole podstawowej.
 2. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby:
 3. pedagog/psycholog,
 4. wychowawcy klas,
 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 6. ogłoszenie zasad rekrutacji w przedszkolu/oddziale przedszkolnym,
 7. zebranie podań o przyjęcie do szkoły,
 8. ustalenie składu osobowego oddziałów (liczba uczniów nie może przekraczać 25, procedury i kryteria tworzenia zespołów klas pierwszych załącznik nr 4)
 9. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 14 dni.
 10. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym stronom.
 11. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

 

                                                        II. Postanowienia końcowe

       

§ 7

 1. O liczbie oddziałów i liczbie uczniów decyduje organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2. Listy klas I z nazwiskami uczniów podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach szkoły najpóźniej do 28 sierpnia 2024